Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Prezentácia Strednej zdravotníckej školy - Dni kariéry 2019/2020

Na Burze stredných škôl, výchovná poradkyňa, odborní učitelia a vybraní žiaci priblížili žiakom deviatych ročníkov ZŠ a širokej verejnosti možnosti štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici.

Rodičia a žiaci mali príležitosť získať aktuálne informácie o jednotlivých študijných odboroch, o podmienkach prijatia na našu školu, profilových predmetoch, ale aj materiálno-technickom vybavení školy, vzdelávacích a športových aktivitách. Žiaci si mohli reálne vyskúšať základy prvej pomoci na výučbových figurínach, alebo skúmať preparáty pod elektronickým mikroskopom. Pridanou hodnotou našej prezentácie bolo poskytovanie masáže pre záujemcov, meranie hladiny cukru v krvi pomocou glukomeru, meranie tlaku a pulzovej frekvencie.

Súčasťou burzy bola aj prezentácia moderného technického vybavenia školy, zrekonštruovaných priestorov, mimoškolských aktivít, ktoré škola ponúka verejnosti, relaxačné centrum a športový areál. Zúčastnili sme sa na troch burzách stredných škôl a môžeme konštatovať, že o našu školu je veľký záujem.

Autor: PaedDr. Ľubica Betková