Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Peer to peer
Aj v šk. roku 2011/2012 naša škola pokračovala v projekte rovesníckeho vzdelávania, ktorý je zameraný na prevenciu závislostí od alkoholu, tabaku a iných drog na stredných školách „Prevencia proti závislosti od alkoholu, tabaku a iných drog formou PEER TO PEER na stredných školách“ .

Spolupráca s neziskovou organizáciou ProCon, n.o., ktorá je spolu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) realizátorom projektu, trvá už druhý rok.

Ide o taliansko-slovenský projekt, do ktorého sú v Banskej Bystrici zapojené ďalšie 4 školy. Základom projektu je práca psychológov s peer aktivistami a jeho úspešnosť spočíva v pôsobení peer aktivistov na svojich rovesníkov. Cieľom je vzdelávať študentov o návykových látkach, závislostiach a následkoch závislostí, vychovávať k zdravšiemu životnému štýlu, vytváraniu vhodných návykov a postojov k sebe samému, ale aj k svojmu okoliu.

V prvej etape vzdelávania prešli študenti druhých ročníkov odborným vzdelávaním, ktoré ako odborný garant zastrešovalo CPPPaP.

Hlavnými témami vzdelávania boli:

V druhej etape viedli už vyškolení peer aktivisti besedy na svojich školách. Besedy o alkoholových závislostiach a tabaku boli smerované najmä na prvé ročníky stredných škôl.

Paralelne prebiehali v druhých ročníkoch besedy venujúce sa prevencii zneužívania marihuany, ktoré viedli starší peer aktivisti vyškolení v minulom školskom roku.

Na základe zhodnotenia spätných väzieb od aktívnych účastníkov - študentov jednotlivých tried, môže skonštatovať, že forma besied študent – študentovi je zaujímavá a dokáže osloviť mládež v tomto veku.

„... páčilo sa mi, že tu neboli profesori, ale žiaci...“

„... zistil som, že nie som sám v tom, že nepijem a nemám sa prečo hanbiť za svoj názor a za to, že sa nechcem podobať na ostaných...“

„... páčilo sa mi, že to bolo zaujímavé a záživné...“

„...páčil sa mi prístup prednášajúcich, že tolerovali naše názory...“

„... bolo dobre, že sme si vydiskutovali nejaké nejasnosti...“

„... páčila sa mi tolerancia, diskrétnosť a vyjadrenie svojho názoru...“

Na našej škole aktuálne pôsobí 6 vyškolených peer aktivistov, ktorí sa okrem besied podieľajú aj na spolupráci s koordinátorom drogovej prevencie a na tvorbe násteniek s protidrogovou tématikou.

Mgr. Lucia Kavická