Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Tehotenské štipendium

POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI O TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIUM

Tehotenské štipendium je určené najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom žiačky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa.

Podmienky priznania štipendia:

Žiačka si podá písomnú žiadosť (dostupná na stránke školy), ku ktorej musí priložiť:

V žiadosti žiačka školy uvedie aj bankový účet vedený v Slovenskej republike, na ktorý bude škola posielať tehotenské štipendium.

Žiadosť spolu s informáciami si môžete vyzdvihnúť na ekonomickom oddelení školy (Mgr. Andrea Chovancová) alebo stiahnuť z webovej stránky školy www.szsbb.eu v časti tehotenské štipendium.

Žiačka doručí žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na ekonomické oddelenie školy.

Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne. Stredná škola poskytuje tehotenské štipendium v mesačnej výške najneskôr 10. deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie žiačka v žiadosti o priznanie tehotenského štipendia.

Tehotenské štipendium sa priznáva od 1. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť. Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac.

O priznaní tehotenského štipendia rozhodne riaditeľ školy. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august.

Nárok na tehotenské štipendium zaniká:

Žiačka oznámi škole uvedené skutočnosti do 10 pracovných dní odo dňa, kedy k nim prišlo.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia
Potvrdenie - lekár
Potvrdenie - sociálna poisťovňa