Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Rada školy

Zoznam členov školskej rady:

Predseda rady školy:

Zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

Zástupca nepedagogických zamestnancov školy:

Zástupcovia rodičov:

Zástupca žiakov školy:

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy: