Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Štipendiá v školskom roku 2021/2022

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

Výška štipendia

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2021/2022 je:

 1. 49,78 € pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50% výšky životného minima,
 2. 34,85 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane, vo výške 35% výšky životného minima,
 3. 24,89 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane, vo výške 25% výšky životného minima.

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

V školskom roku 2021/2022 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

 1. 218,06 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 2. 152,12 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
 3. 99,56 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami:

 1. ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce sociálnych vecí a rodiny),
 2. u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima.

Štipendium sa poskytuje v období školského vyučovania - §149 ods. (2) . Obdobie vyučovania upravuje vyhláška MŠ SR č 231/2009. V posledných ročníkoch stredných škôl môže posledný vyučovací deň byť už v máji a je pre žiakov danej triedy rovnaký bez ohľadu na to, či záverečnú skúšku alebo maturitnú skúšku absolvovali, alebo na skúške neuspeli.

Potrebné doklady k poberaniu sociálneho štipendia

Žiadosť spolu s informáciami si môžete vyzdvihnúť na ekonomickom oddelení školy (Mgr. Andrea Chovancová) alebo stiahnuť z webovej stránky školy www.szsbb.euv časti sociálne štipendiá.

Sociálne štipendium možno priznať dvoma spôsobmi, a to podľa toho, či sa rodina nachádza v hmotnej núdzi alebo podľa životného minima:

 1. Hmotná núdza:
  • potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní dávky v hmotnej núdzi,
  • vysvedčenie za posledný polrok.
 2. Životné minimum - doložiť všetky doklady o príjme za rok 2020:
  • príjem (otca, matky) od zamestnávateľa, uviesť čistý príjem a daňový bonus,
  • doklad z ÚPSVaR o vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie (otec, matka) - ak boli rodičia v priebehu roka nezamestnaní,
  • doklad z ÚPSVaR o poberaní prídavkov na deti,
  • doklad z ÚPSVaR o poberaní rodičovského príspevku,
  • doklad zo soc. poisťovne o poberaní dávky v nezamestnanosti (otec, matka) - ak boli rodičia v priebehu roka nezamestnaní,
  • doklad zo soc. poisťovne o poberaní nemocenskej dávky (otec, matka),
  • doklad zo soc. poisťovne o poberaní vdovského a sirotského dôchodku,
  • rozhodnutia súdu (napr. výživné, zverenie dieťaťa do starostlivosti a pod.),
  • dávka a príspevky v hmotnej núdzi,
  • dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),
  • vysvedčenie za posledný polrok.

Upozornenie:

Všetky doklady je potrebné priniesť na ekonomické oddelenie najneskôr do 24. septembra 2021.

O štipendium je možné požiadať aj v priebehu školského roka s potrebnými dokladmi a s aktuálnym dátumom na dokladoch, v ktorom mesiaci sa o štipendium žiada. Štipendium sa priznáva od prvého dňa v mesiaci, v ktorom žiak o štipendium požiadal a splnil podmienky pre priznanie štipendia. Riaditeľ školy nemôže priznať štipendium žiakovi, ktorého priemerný prospech v predchádzajúcom polroku školského roka bol horší ako 3,5.

Dokumenty na stiahnutie:

Potvrdenie pre daňový úrad
Žiadosť o poskytnutie štipendia